Klub ochrancov prírody

 

        Cieľom a úlohou klubu je poznávať prírodu najbližšieho okolia, formovať vzťah k prírode, získavať základné poznatky o prírode, jej dejoch a ochrane, formovať pracovné návyky, prehlbovať citový vzťah k rastlinnej a živočíšnej ríši. Členovia klubu sa zapoja do aktívnej činnosti, najmä pri ochrane zimujúceho vtáctva, lesnej zveri, čistenie lesných studničiek a náučných chodníkov, teoreticky a prakticky budú poznávať chránené lokality v našom regióne.