Mladý ekológ

 

        Činnosť sa zameria na ekologické a environmentálne aktivity, ochranu prírody a krajiny, svetové kultúrne dedičstvo /fond kultúrnych pamiatok, pamiatkové rezervácie/ a prírodné dedičstvo /sústavu chránených území, prírodných pamiatok/, biologickú diverzitu, zložky životného prostredia /ovzdušie, vodu, pôdu, horniny, rastlinstvo, živočíšstvo/, vodný, lúčny a lesný ekosystém, environmentálne rizikové faktory, radiáciu, ohrozenie ozónovej vrstvy Zeme, hluk, vibrácie, odpady a ich využitie, programy odpadového hospodárstva, starostlivosť o životné prostredie, rizikové faktory v životnom prostredí, medzinárodnú spoluprácu , medzinárodné organizácie a dohovory, týkajúce sa ochrany ŽP. Záujmová činnosť sa bude uskutočňovať formou ekoprogramov pre vekovú kategóriu detí MŠ, SŠ, SOU.