Oddelenie TV a športu

Oddelenie telovýchovy a športu poskytuje deťom a mládeži možnosť realizovať svoje športové záujmy. Úlohou tohto oddelenia je okrem zabezpečovania pravidelnej záujmovej činnosti formou záujmových  útvarov aj organizovanie postupových obvodných, okresných a krajských športových súťaží, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR  a Slovenská asociácia športu na školách pre ZŠ a SŠ v našom okrese.  Hlavnými úlohami a cieľmi je: podchytiť záujem detí v predškolskom veku o pohybové aktivity a šport , rozvíjať u detí školského veku telesnú zdatnosť, nadviazať tak na zložku telesnej výchovy na školách, podporovať mladé športové talenty, šíriť prostredníctvom masových podujatí myšlienku športu, dôležitosti zmysluplného využívania voľného času a myšlienku olympijského ducha, zapojiť do športových aktivít  v spoločných podujatiach rodičov s deťmi čo najviac záujemcov a rozvíjať prostredníctvom záujmovej činnosti – pravidelnej a príležitostnej rekreačnú a relaxačnú zložku.