Žiadosť o prijatie do ZÚ

Podmienky prijatia dieťaťa do záujmového útvaru:

- vyplnenie žiadosti o prijatie do záujmového útvaru CVČ Relax

- podpísanie čestného vyhlásenia pre zber údajov pre školský rok 2017/2018

- doručenie žiadosti do CVČ najneskôr do 08.09. 2017

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru.doc (33280)

Čestné vyhlásenie.doc (27648)