Dopravná výchova v CVČ Relax

Dopravná výchova v CVČ Relax

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Cieľom dopravnej výchovy je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla. CVČ Relax vo svojej činnosti už viac rokov uskutočňuje dopravnú výchovu detí základných škôl. Aj v tomto školskom roku už v septembri a októbri  využijúc pekné slnečné počasie,  si budúci cyklisti na mini dopravnom ihrisku v Centre voľného času a v  areáli Základnej školy Š. M. Daxnera  jazdou na kolobežkách precvičovali základné pravidlá cestnej premávky, najmä  jazdu po pravej strane vozovky, pričom museli dodržiavať dopravné značky ako  napr.:  „Daj prednosť v jazde, vjazd do kruhového objazdu, „Stoj, daj prednosť v jazde“, „ Priechod pre chodcov“ a pod.. Svoju zručnosť si precvičovali slalomom pomedzi kužele  a jazdou po nerovnom teréne, zúženej vozovke. Počas školského roka si žiaci budú osvojovať základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získane poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest.