Oddelenie primárnej prevencie sa zameriava najmä na tvorbu vhodných podmienok na relaxáciu a regeneráciu psychických ale i fyzických síl detí i mládeže aj dospelých. Prostredníctvom záujmových útvarov patriacich do tohto oddelenia sa formuje zodpovedný vzťah mladých ľudí k voľnému času a jeho plnohodnotnému využívaniu ako i uspokojovaniu individuálnych potrieb a záujmov. Účastníci si rozvíjajú sociálne kontakty, komunikáciu, toleranciu i vzájomnú spoluprácu.

Klub priateľ – v tomto záujmovom útvare sa u detí rozvíjajú poznatky a vedomosti v oblasti sexuálnej výchovy, výchovy k plánovanému partnerstvu a rodičovstvu, dozvedia sa o vývinovom období „ puberta“, ľudskej sexualite ako i možných nástrahách v tejto oblasti. Prostredníctvom PPT prezentácií, prednášok a aktivít  a tiež vhodných metód – rozhovor, diskusia, brainstorming, diskusia, skupinová práca a i. sa dozvedia množstvo poznatkov a informácií, vďaka ktorým sa môže predchádzať negatívnym vplyvom.

Klub ZŽŠ – cieľom tohto záujmového útvaru je oboznámiť a informovať žiakov o zdravom životnom štýle, predchádzať negatívnym vplyvom nie len v oblasti výživy, stravovania, ale spoločne poznať nie len zdravotné ale i sociálne riziká súvisiace s užívaním návykových a omamných látok. Pomocou PPT prezentácií, filmov, videí, rozhovoru, diskusie či cvičení tak deti i mládežníci majú možnosť získať veľa poznatkov a zaujať postoj k danej problematike.

Klub Svetobežník – v tomto záujmovom útvare sa deti i mládež dozvedia o problematike obchodovania s ľuďmi, ktorá je v súčasnosti veľmi rozšírená nie len u nás ale i celosvetovo. V Klube Svetobežník získavajú poznatky o možných spôsoboch obchodovania s ľuďmi, o spôsoboch získavania obetí, ako i následkoch tohto nelegálneho činu. Taktiež sú upovedomení o práci v zahraničí, ktorá je pre nich veľmi lákavá a tiež o ľudských právach. Prostredníctvom vhodných metód – rozhovoru, praktických cvičení, práce s textami, prezeraní filmov, tréningom asertivity a i. si tak osvojujú komunikačné schopnosti, akceptáciu, spoluprácu i asertivitu, posilňujú si klímu v klube i pozitívne priateľské vzťahy medzi sebou.

Klub Offline – cieľom tohto záujmového útvaru je oboznámiť a informovať žiakov o sociálnych, psychických ale i zdravotných problémoch a rizikách súvisiacich so šikanovaním a kyberšikanou. Prostredníctvom aktivít a prezentácií, diskusie, práce s textom a zážitkovým učením tak majú možnosť predchádzať negatívnym vplyvom a rozpoznať tieto javy v spoločnosti.

Music Club – tento hudobno – pohybový klub navštevujú chlapci i dievčatá, ktorých zaujíma spev, hudba a majú cit pre rytmus. Objavujú v ňom krásy hudby, spoznávajú jednotlivé hudobné zložky, melodizujú a oboznamujú sa s hudobným sprievodom. Majú možnosť hry na rôzne hudobné nástroje, poznávajú noty, upevňujú si hudobno-pohybové zručnosti, rozvíjajú si hudobnú tvorivosť a prezentujú nás na rôznych súťažiach a verejných vystúpeniach.

La Crayons – v tomto záujmovom útvare sa schádzajú deti a mládežníci zanietení pre moderný tanec a tanečné tréningy. Zažívajú atmosféru súťaží a skvelých vystúpení.

Zumba – tento klub navštevujú ženy, ktoré obľubujú pohyb a rôzne tanečné kreácie. Od aeróbnych pohybov, cez latino choreografie a rôzne zumba prvky tak získavajú relax a kopec energie zároveň.

Tanečný klub – navštevujú ho deti predškolského veku, ktoré sa učia základy disco tanca, aeróbnych pohybov, tanečné kroky bachaty, soca tanca, merengue, často prezentujú naše CVČ na akciách v meste /Mikuláš, Vianoce, jarmok/.

FS Háj – je kultúrnym telesom zastrešujúcim nadšencov ľudového tanca, spevu a zvykoslovia, svoj záujem upriamujú predovšetkým na rodný región Gemer-Malohont, konkrétnejšie na obce Klenovec, Kokava nad Rimavicou a ich blízke okolie.

Mažoretky Estrella Senior – V tomto záujmovom útvare kladieme  dôraz najmä na aktívny pohyb. Hlavným cieľom je   naučiť sa základný pochodový krok, rôzne tanečné kroky a ťažké  prvky točenia s paličkou. Najčastejšie využívanou formou práce je individuálna, ale aj skupinová forma práce.  V tomto záujmovom útvare využívame najmä metódy nácviku pohybových zručností a mnohé iné. Výchovným cieľom je rozvoj  trpezlivosti a vytrvalosti, estetického cítenia a pod.. Vytvárame rôzne typy choreografií od mini formácií až po veľké formácie. Najčastejšie využívaným náčiním je baton a pom – póm.

Mažoretky Estrella MIDI -  Hlavným cieľom je naučiť sa rôzne druhy točenia s paličkou, ako aj pochodový krok. Medzi často využívané metódy v tomto útvare zaraďujeme najmä metódy nácviku pohybových zručností, metódy točenia s paličkou. Výchovným cieľom je rozvoj  trpezlivosti a vytrvalosti ako i estetického cítenia.

Mažoretky Estrella MINI – Táto skupina mažoretiek je vekom obmedzená na kategóriu deti. Mažoretky sa učia základnému pochodovému kroku a tiež základným točeniam batonu: „tzv. mŕtvy baton“.

Činnosť všetkých záujmových útvarov na našom oddelení sa uskutočňuje v priestoroch nášho CVČ Relax, 

ako aj v základných školách mesta Rimavská Sobota.

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás