51. ročník okresného kola Geografickej olympiády v kat. E, F, G - vyhodnotenie

51. ročník okresného kola Geografickej olympiády v kat. E, F, G - vyhodnotenie

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie v ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti,  a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené v stratégii trvalo udržateľného rozvoja na Zemi.

31. marca 2023 sa v CVČ Relax uskutočnil 51. ročník okresného kola geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií v kategórii E, F, G. Okresného kola sa zúčastnilo 51 súťažiacich z 8 ZŠ a 1 OG. V kat. G súťažilo 17 súťažiacich, v kat. F súťažilo 19 súťažiacich,  a v kat. E súťažilo 15 súťažiacich.

Výsledky:

Kategória G

Miesto

Meno a priezvisko

ZŠ/OG

1.

Simon Boľf

ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

2.

Nina Katreniaková

ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

3.

Natália Lea Lažíková

ZŠ s MŠ Ožďany

Kategória F

Miesto

Meno a priezvisko

ZŠ/OG

1.

Mia Astalošová

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

2.

Lukáš Filipiak

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

3.

Gregor Szigeti

ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

Kategória E

Miesto

Meno a priezvisko

ZŠ/OG

1.

Pavol Bednář

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

2.

Marek Spodniak

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

3.

Ema Bálintová

ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo

Úspešným riešiteľom okresného kola je ten súťažiaci, ktorý z celkového bodového hodnotenia 100 bodov  /monotematická časť bez atlasu (10 b.), teoretická časť bez atlasu (40 b.), poznatky o miestnej krajine (10 b.), praktická časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu(40 b.)/  dosiahol 65 bodov a viac.

V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodujú lepšie výsledky v prvej časti testu (v okresnom kole vrátane monotematickej časti a úloh z poznatkov o miestnej krajine). V prípade rovnosti bodov oboch častí testu o lepšom umiestnení rozhoduje vyšší počet bodov za úlohy monotematickej časti

V okresnom kole sa určuje poradie na prvých troch miestach aj keď je súťažiaci neúspešný.

Krajské kolo sa uskutoční 26. 4. 2023 v Banskej Bystrici.

 

 

PaedDr. Dana Spišákopvá