Okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ - vyhodnotenie

Okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ - vyhodnotenie

8. marca 2023 sa v CVČ Relax uskutočnila okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským. Slovenský jazyk je v Slovenskej republike nástrojom dorozumievania. Ovládanie slovenského jazyka žiakmi je dôležitou spoločenskou požiadavkou, ktorej úspešná realizácia je záležitosťou každej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Súťaž sa uskutočnila vo dvoch kategóriách:

I. kategória žiaci 3. a 4. ročníka 1. stupňa ZŠ s VJM

Súťaž v I. kategórii pozostávala:

a) z prednesu vylosovanej jednej riekanky/vyčítanky a jednej básničky,

b) z reprodukcie vypočutého textu,

c) z čítania krátkeho textu po príprave,

d) zo súvislého rozprávania na danú tému pomocou osnovy vo forme otázok.

II. kategória žiaci 8. a 9. ročníka 2. druhého stupňa ZŠ s VJM a žiaci 3. a 4. ročníka gymnázia s VJM s osemročným vzdelávacím programom

Súťaž v II. kategórii pozostávala:

a) z reprodukcie vypočutého textu,

b) z čítania krátkeho textu po príprave,

c) zo samostatnej tvorby stručného súvislého textu z daných slov a jeho ústneho prednesu,

d) zo súvislého rozprávania na danú tému bez použitia osnovy.

Výsledky:

I.kategória:

P. č.

Meno a priezvisko:

Škola:

1.

Bence Szöke

ZŠ Mihálya Tompu s VJM Rimavská Sobota

2.

Lilien Sojková

Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Rimavská Sobota

3.

Dávid Borbáš

ZŠ Viktora Szombathyho s VJM Jesenské

Čestné uznanie: Levente Slíž, ZŠ Ferencza Kazinczyho Tornaľa

II. kategória:

P. č.

Meno a priezvisko:

Škola:

1.

Eliška Ibosová

ZŠ Mihálya Tompu s VJM Rimavská Sobota

2.

Bíborka Fejesová

ZŠ Viktora Szombathyho s VJM Jesenské

3.

Michal Moskal

ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec

Čestné uznanie: Andrea Goceliaková, ZŠ Ferencza Kazinczyho Tornaľa

Súťažiacich hodnotila odborná poroa v zložení: Mgr. Erika Juhászová – predseda poroty, Mgr. Rita Herczegová, a Mgr. Zuzana Gregorová .Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Krajské kolo sa uskutoční 19. apríla 2023 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote.

 

PaedDr. Dana Spišáková