Olympiády a súťaže

HARMONOGRAM PREDMETOVÝCH  OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH  SÚŤAŽÍ

ŠKOLSKÝ ROK 2015 - 2016

 

 

V zmysle Smernice MŠ SR  č. 13/2009 - R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ v SR organizačne zabezpečíme nasledovné olympiády a súťaže:

Predmetové súžaže,olympiády_16_17.doc (125952)

 

Okresné  kolá postupových súťaží a olympiád

Matematická olympiáda v kategórii Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9

Fyzikálna olympiáda v kategórii E, F

Chemická olympiáda kategória D

Biologická olympiáda - kategória C, D, E, F pre žiakov ZŠ a paralelných ročníkov žiakov OGY

Dejepisná olympiáda v kategórii  C, D, E, F   

Geografická olympiáda pre žiakov 5. - 9. ročníkov kat. E, F, G

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre  kategória C

Olympiáda v anglickom jazyku v kat. 1 A, 1 B,

Olympiáda v nemeckom jazyku v kat. 1 A, 1 B,

Pytagoriáda pre žiakov kategória P3, kat. P4, kat. P5, kat. P6, kat. P7, kat. P8

Súťaž „Pekná maďarská reč" 

Súťaž „Poznaj slovenskú reč" pre žiakov 4. a 8. ročníkov ZŠ s vyuč. jaz. maďarským

Okresné kolo v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín" - obvod R. Sobota

„Šaliansky Maťko" - obvodné kolo v prednese slovenskej povesti

„Timravina studnička" - okresné kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy

"Dobré slovo" súťaž v prednese slovenskej  poézie a prózy pre  žiakov ZŠ s VJM

Rastliny a zvieratá našich lesov - pre žiakov 4. - 5. ročníkov

Okresné kolo  súťaže  v interpretácii ľudovej piesne „Slávik Slovenska"

Európa v škole - literárna časť

Európa v škole - výtvarná časť

Okresné kolo v prednese rozprávky „Rozprávkové vretienko"

 

II. Športové súťaže  

Basketbal chlapci a dievčatá

Volejbal chlapci a dievčatá

Hádzaná chlapci a dievčatá

Cezpoľný beh

Šach jednotlivcov chlapci a dievčatá

Streľba zo vzduchovky

Plávanie chlapci a dievčatá

Stolný tenis družstvá chlapci a dievčatá

Stolný tenis jednotlivci chlapci a dievčatá

Gymnastický štvorboj 1. — 2. ročník — družstvá

Gymnastický štvorboj 3. - 4. ročník - družstvá

Futbal malý dievčatá

Futbal malý 3. - 9. ročník

Futbal CUP - Jednota pre školákov

Vybíjaná pre 3. - 4. ročník chlapci a dievčatá

Vybíjaná pre 6. ročník dievčatá

Atletika chlapci a dievčatá

Viacboj všestrannosti 1. - 4. ročník chlapci a dievčatá

Viacboj všestrannosti 5. - 9. ročník chlapci a dievčatá

 

III. Športové súťaže SŠ:  

Cezpoľný beh chlapci a dievčatá

Basketbal chlapci a dievčatá

Volejbal chlapci a dievčatá

Šach chlapci a dievčatá

Futbal chlapci a dievčatá

Stolový chlapci a dievčatá

Stolný tenis chlapci a dievčatá