To sme my...

CVČ je školské zariadenie, ktoré v súlade s novými zmenami podľa Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.  Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti záujmových útvarov, súborov a klubov  zabezpečuje aj záujmovú a rekreačnú činnosť v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, ekologickej a environmentálnej výchovy a techniky. 

        Vo svojej činnosti sa  CVČ riadi  Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve na  príslušný školský rok, ktoré vydáva ministerstvo školstva.  

            Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako

a/ pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra,

b/ príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a  

    exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,

c/ prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných

    sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

d/ organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné

    osoby, ktoré nenavštevujú centrum,

e/ spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých 

    sa  zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.

     Ďalšou činnosťou CVČ je

a) spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní  

    predmetových olympiád a postupových súťaží,

b) medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,

c) aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,

d) monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet,

    prieskumov a analýz,

e) informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania 

    voľného času,

f) riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

g) spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami

    pracujúcimi s deťmi a inými osobami.

Organizačná štruktúra Centra voľného času Relax