Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z. z.

PODMIENKY POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zodpovedná:

PaedDr. Ivana Pivarníková, riaditeľka CVČ Relax v Rimavskej Sobote


Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

Žiadosť sa podáva:

·      ústne:

·      telefonicky na číslo: 047/56 24691, 047/56 24576

·      osobne:
v riaditeľni CVČ Relax v Rimavskej Sobote na 1. poschodí  v  pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.

·      poštou na adresu:
       CVČ Relax
       SNP č. 9

       979 01 Rimavská Sobota

·      e-mailom:
       na adresu: relax@rsnet.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov  stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak CVČ Relax nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak CVČ Relax nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

VZOR formulára.doc (21504)

Úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa.doc (23040)

 

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás