Činnosť CVČ Relax v Rimavskej Sobote  

     CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa vo svojej činnosti usiluje o proporcionálne rozvíjanie všetkých oblastí aktuálnych záujmov detí a mládeže v meste Rimavská Sobota a v blízkom okolí.

       Okrem ponuky záujmových útvarov, klubov a súborov, ktoré zastrešujú telesnú a športovú oblasť, esteticko-výchovnú oblasť, pracovno-technickú oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť výchovnovzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie .

    Dlhoročnú tradíciu má v CVČ upevňovanie a rozvíjanie regionálnych ľudových tradícií v záujmovej činnosti, pestovanie vzťahu detí ku kultúrnemu dedičstvu predkov – formou exkurzií zameraných na poznávanie historických objektov a lokalít spojených so životom významných osobností našich dejín. V zariadení pracuje detský folklórny súbor Lieskovček s dlhoročnou tradíciou a folklórny súbor Háj, ktorých tanečné a spevácke umenie prináša nevšedný umelecký zážitok pri príležitosti mnohých spoločenských podujatí v meste a okolí.

   Tradícia vítania Mikuláša a zábavný Deň detí sú neodmysliteľnou súčasťou života detí v meste. Tieto podujatia a množstvo iných v meste a okolí spestrujú vystúpenia mažoretiek a klubu  moderného tanca.

     Jednou z foriem činnosti CVČ je rozšírenie možností vzdelávania detí v oblasti dopravnej výchovy v záujmových útvaroch „Dopraváčik“ a organizovaním súťaže „Na bicykli bezpečne“, kde si deti vyskúšajú vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas návštev záujmového útvaru.

     Znižovanie prahov – integrácia telesne aj duševne postihnutých detí a mladých ľudí a a tiež detí a mládeže z málopodnetného sociálneho prostredia je významnou súčasťou činnosti CVČ. Vytvorené sú  vhodnejšie podmienky pre túto činnosť aj vybudovaním bezbariérového   vstupu   do priestorov oddelenia Ekorelaxu na Ul. Hviezdoslavovej. Deti ohrozené zlými vplyvmi prostredia, v ktorom žijú, a nedostatkom možností sebarealizácie   môžu v CVČ   rozvíjať svoj talent formou tanca, pohybu, ale aj v oblasti výtvarného umenia.

     Prírodovednej a environmentálnej oblasti sa venuje oddelenie Ekorelax, ktoré už viac ako 10 rokov vychováva deti a mládež k starostlivosti o životné prostredie. Vedie ich k ochrane prírody, pestuje v deťoch už od útleho veku vzťah k rastlinám, živočíchom a k životu vôbec. V priestore oddychovej zóny v záhrade Ekorelaxu majú deti a mládež možnosť relaxovať v prírodnom prostredí, pozorovať zvieratká v MiniZOO, pomáhať pri ich kŕmení a starostlivosti o ne. Deň Zeme si každoročne pripomínajú deti aj dospelí s cieľom upozorniť na nevyhnutnosť ochrany ovzdušia, vody a predchádzania ekologickým katastrofám. Mini ZOO je sprístupnené obyvateľom mesta, ktorí si so záujmom prezerajú akváriové a teráriové živočíchy, ale aj hlodavce, vtáky, či ozdobu MiniZOO – krokodíla.

   CVČ je zariadenie s celoročnou pôsobnosťou, čo umožňuje deťom a mládeži využívať jeho služby aj v letných mesiacoch.. V rámci letnej činnosti ponúka CVČ detskú rekreáciu v pobytových táboroch a v mestských táboroch s dennou dochádzkou.

   Rozvíjanie talentu a podporu skvalitňovania vedomostí a zručností detí a mládeže realizuje CVČ formou organizovania okresných, obvodných, regionálnych aj krajských kôl súťaží a predmetových olympiád a športových súťaží, ktoré vyhlasuje MŠ SR.

   CVČ svojou činnosťou dáva možnosti deťom a mládeži na rozvíjanie záujmov, vzdelávanie i zábavu formou pravidelných aj príležitostných aktivít v súlade s aktuálnymi požiadavkami detí a mládeže. 

  Činnosť sa uskutočňuje v piatich oddeleniach: oddelenie kultúry a spoločenských vied, oddelenie primárnej prevencie, oddelenie pohybových aktivít, oddelenie telovýchovy a športu a oddelenie prírodovedy a techniky - Ekorelax.