59. ročník Okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D - vyhodnotenie

59. ročník Okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D - vyhodnotenie

30. marca 2023 sa prezenčne uskutočnil 59. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská sobota. Okresného kola sa zúčastnilo osem súťažiacich z troch ZŠ a 2 osemročných gymnázií. Úspešní boli piati súťažiaci,  ktorí dosiahli 40 % z celkového počtu bodov.

Výsledková listina OK ChO_23.xls (48128)

Poslaním Chemickej olympiády je tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, t. j. rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu, vyhľadávať talentovaných žiakov v chémii, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu, viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať ich záujem o sebavzdelávanie a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného
času žiakov.

Za poskytnutie priestorov na zorganizovanie OK ChO ďakujeme Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Výsledky:

P. č.

Priezvisko a meno

Škola

Teória

Prax

Body spolu

1.

Farkas Anna

Základná škola M. Tompu s VJM

Rimavská Sobota

50,5

32

82,5

2.

Bednář Pavol

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

39

 

31,5

 

70,5

 

3.

Hanyusová Anna

Gymnázium M. Tompu RKC

Rimavská Sobota

31,5

30,5

62

 

Výsledky súťažiacich hodnotila Okresná komisia ChO v zložení:

Predseda: RNDr. Anita Antalová, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota;

Členovia:  Mgr. Vojtech Novodomský,  ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota; PaedDr. Farkas Csizmadia Zsuzsanna, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota; Mgr. Natália Nôtová, ZŠ s MŠ Ožďany; RNDr. Anna Šestáková, ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec.

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2023 v Banskej Bystrici postupujú úspešní riešitelia podľa postupových kritérií, ktoré určí krajská komisia ChO a pozvánku zverejní prostredníctvom portálu Edupage.

 

Mgr. Lenka Babicová