Krajské kolo súťaže "Pekná maďarská reč" - vyhodnotenie

Krajské kolo súťaže "Pekná maďarská reč" - vyhodnotenie

CVČ Relax v Rimavskej Sobote bolo poverené Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici zorganizovaním krajského kola súťaže "Pekná maďarská reč" pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s VJM v kraji, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2023. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich.

I. kategória - 5 súťažiacich

Umiestnenie:

Meno a priezvisko súťažiaceho:

Škola:

Bodové

 hodnotenie:

1.

Bence Szőke

ZŠ Mihálya Tompu s VJM

Rimavská Sobota

81

2.

Rita Mihályová

ZŠ Kohháryho II. s VJM

Fiľakovo

75

3.

Fruzina Blanka Mikos

Spojená škola RKC

Rimavská Sobota

71

II. kategória - 5 súťažiacich

Umiestnenie:

Meno a priezvisko súťažiaceho:

Škola:

Bodové

 hodnotenie:

1.

Lýdia Lukácsová

ZŠ Mihálya Tompu

Rimavská Sobota

73

2.

Zsófia Mihalovicsová

Gymnázium Fiľakovo

72

3.

Bence István Reiter

ZŠ Mihálya Tompu

Rimavská Sobota

71

III. kategória - 2 súťažiaci

Umiestnenie:

Meno a priezvisko súťažiaceho:

Škola:

Bodové

 hodnotenie:

1.

Csaba Kovács

Spojená škola RKC

Rimavská Sobota

88

2.

Réka Fazekašová

Spojená škola RKC

Rimavská Sobota

79

Súťažiacich hodnotila odborná komisia v zložení:

I. kategória a III. kategória:

Predseda: Mgr. Valéria Sebőková, Členovia: Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová, Mgr. Andrea Szabóová

II. kategória:

Predseda: Mgr. Rita Herczegová, Členovia: Mgr. Katarína Zséliová, Mária Majercsík

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Do celoslovenského kola súťaže postupujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili v I., II. a III. kategórii na 1. až 3. mieste. Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v dňoch 19. - 21. apríla 2023 /streda až piatok/ v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s VJM v Košiciach.

PaedDr. Dana Spišáková